مقایسه ی برآورد رضایت مندی از زندگی متاهلان همانند همسر وغیر همانند همسردر شهر شیراز

فایل مورد نظر در مورد مقایسه ی برآورد رضایت مندی از زندگی متاهلان همانند همسر وغیر همانند همسردر شهر شیراز می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مقایسه ی برآورد رضایت مندی از زندگی متاهلان همانند همسر وغیر همانند همسردر شهر شیراز

مقایسه-ی-برآورد-رضایت-مندی-از-زندگی-متاهلان-همانند-همسر-وغیر-همانند-همسردر-شهر-شیرازتحقیق  مقایسه ی  برآورد رضایت مندی از زندگی متاهلان همانند همسر وغیر همانند همسردر شهر شیراز در حجم 133 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

1-1مقدمه  .1

1-2 بیان مساله .20

1-3 اهمیت موضوع.22

1-4 اهداف تحقیق.24

1-5 سئوالات وفرضیات تحقیق24

1-6 تعریف مفاهیم26

فصل دوم:مروری بر تحقیقات پیشین

2-1-مروری برتحقیقات داخلی28

2-2- مروری بر تحقیقات خارجی.40

فصل سوم:چهارچوب نظری

3 چهارچوب نظری.51

3-1نظریات مرتبط با موضوع54

   3-1-1تئوری مبادله اجتماعی.54

3-1-2نظریه نیازهای مکمل.58

3-1-3 تئوری نقش ،ارزش،انگیزه.61

3-1-4  نظریه همانند همسری64

3-1-5 همانند همسری از نظرامورذهنی و معنوی.65

3-1-6همانند همسری از دیدگاه اجتماعی-تحصیلی66

3-1-7همانند همسری برمبنای ویژگیهای جسمانی66

3-1-8همانند همسری از دیدگاه جغرافیایی.67

3-1-9همانند همسری برمبنای منشها.67

3-1-10همانند همسری تحصیلی.68

3-2دیدگاههای نظری و تعریف مفاهیم69

3-2-1 تعریف رضایت مندی از زندگی.69

3- 2-2 مفاهیم مشابه رضایت مندی از زندگی...70

3-2-3 تعریف عملیاتی رضایت مندی از زندگی و مفاهیم نزدیک پژوهش های پیشین76

3-3 نتیجه نهایی و مدل پژوهش.79

فصل چهارم:روش تحقیق

4-نوع تحقیق..81

4-2جامعه آماری1